جواب سرگرمی ریاضی ۵

این بار کسی جواب مسئله ریاضی را ندادند شاید مشکل بوده ویا شایدهم حوصله کلنجاررفتن با ریاضی را نداشته اند پرسیده بودم در سری اعداد۴-۳-۲-۱ […]

جواب سرگرمیهای ریاضی ۱ تا ۴

جواب سرگرمیهای ریاضی ۱ تا ۴ به شرح زیر است : ۱- ۱۰۰ = ۷/۰ ÷۷ × ۷/۰ ÷۷ ۲- عدد ۶۳۶۷۲ را تجزیه می […]

سرگرمی ریاضی ۵

در سری اعداد ۴،۳،۲،۱،؟ بجای علامت سوال چه عددی باید قرار داد؟ اما می دانیم که ۵ پاسخ ما نیست و این اعداد از رابطه […]

سر گرمی ریاضی ۴

مجموع ارقام لازم برای نوشتن اعداد از ۱تا یک میلیاردچقدر است؟

سرگر می ریاضی ۳

بزر گترین عددی که می توان با سه رقم همانندبه دست آورد کدام است ؟این عد د به طور تقریبی دارای چند رقم است؟

سرگرمی ریاضی ۲

از مردی که مشغول خواندن کتابی بود پرسیدند کدام صفحه از کتاب را میخوانید گفت اگر صفحه مورد نظر را در ۲ برابرحاصلضرب سن من […]

سر گرمی ریاضی

باچهاربار استفاده ازعدد ۷وبا استفاده از اعمال ریاضی عدد۱۰۰را بدست آورید