سرگرمی ریاضی ۶

سرگرمی ریاضی ۶

نویسنده : محمد حسن مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۳ شهریور ۱۳۹۱   

سن مادر ودختری را تعیین کنید بطوریکه سن آنها ارقام مشابهی دارند اگر سال آینده سن مادر دو برابر سن دخترش باشد سن هر کدام چقدر است

برچسب ها : , , , , ,   

  

این مطلب ۳ دیدگاه دارد

I asked before, and ask agin. Please elaborate on “similar digits” of two numbers. Thanks.سن مادر ۷۳
سن دختر ۳۷سلام باید رابطه این سوال را اینگونه شرح داد:

abکه یک عدد است ,aوbارقام ان حال طبق فرض سوال باید:ab=2*baباشد حالا بااستفاده از گسسته نویسی پیش میرویم که میشود:

۱۰a+b+1=20b+2a درنتیجه:

۸a+1=19b

حالا باید دقت کرد که aوbهرکدام عددی یک رقمی هستند پس ازرابطه بالا میتوان نتیجه گرفت که:

۷=a
,
b=3
حالا ارقام عدد مورد نظر بدس امد که همانطور که سارا خانم گفته بودند ومن فقط شرح فرمول دادم می توان گفت:
سن مادر:۷۳
سن دختر:۳۷
میباشد.
:سن مادر:۷۳ارسال دیدگاه

نظر شما :