اگر گفتید

اگر گفتید

نویسنده : محمد حسن مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱۳۹۱   

یک زن ویک مرد در مجلسی حضور داشتند شخصی از مرد پرسید شما با این خانم چه نسبتی دارید جواب داد مادر شوهر این خانم با مادر زن من مادر ودخترند حال می توانید بگویید این زن ومرد با هم چه نسبتی دارند ؟

برچسب ها : , , , , , ,   

  

این مطلب ۱۱ دیدگاه دارد

ژاله خانم اشتباه استازنظر شرعی اگریکی ازمادرها ناتنی باشند.منم مثل دخترداییم هم حسن عقیده هستم اگرغیراین باشد.می توان گفت: اقادایی .خانم هستندزن.زن دایی زن من استاین زن :زن دایی زن من استژاله خانم بیشتر فکر کنآن زن عروسش می شوداین سوال تکراریه قبلأ جوابشو دادمزنه میشه زن دایی زن مردجواب آقای مسعود مجدی درستهارسال دیدگاه

نظر شما :